• Start
  • Blog
  • Wanneer kunt u de fiscus vertrouwen?

Wanneer kunt u de fiscus vertrouwen?

Wanneer kunt u de fiscus vertrouwen?

Als de fiscus bij u het vertrouwen wekt met een bepaalde opvatting akkoord te gaan, kan men hier niet zomaar op terugkomen. Wat zijn hiervoor de spelregels en wanneer kan dat wel? En is er ook nog een alternatieve manier?

Vertrouwen wederzijds

Ook voor de fiscus geldt het zogenaamde 'vertrouwensbeginsel'. Dit betekent dat wanneer u afspraken maakt met de inspecteur, zowel u als de inspecteur eraan gebonden zijn. Dit geldt ook als de afspraken afwijken van de wet, uitzonderingen daar gelaten. Een afspraak moet dan zo zeer in strijd zijn met de wet, dat partijen er niet op mogen rekenen dat men zich eraan moet houden. Dat zal op fiscaal gebied zelden het geval zijn. Wel kan een afspraak anders bedoeld zijn, of een onduidelijkheid bevatten. Een voorbeeld hiervan zagen we onlangs voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19.01.2018 (GHARL:2018:200). Wat speelde er?

Toezegging bij controle

In deze zaak had een belastingadviseur zijn woonboerderij als bedrijfsvermogen aangemerkt. De inspecteur ging hier niet in mee, omdat de woonboerderij minder dan 10% zakelijk gebruikt werd. De adviseur voerde aan dat bij een eerdere belastingcontrole voor de btw was afgesproken dat 20% als zakelijk werd aangemerkt. Hij stelde dus dat de fiscus hierop niet zomaar mocht terugkomen.

Wat vond de rechter? De rechter stelde de fiscus in het gelijk. Daarbij was van belang dat de controle waarbij het zakelijk gebruik op 20% was gesteld, de btw betrof. Deze afspraak was dus niet bedoeld om een oordeel te geven over de vraag of de woning als ondernemingsvermogen mocht worden aangemerkt.

Let op. Daarnaast was van belang dat de ondernemer zelf belastingadviseur was en dus had moeten beseffen dat de toezegging geen betrekking had op de vermogensetikettering.

Afspraken maken in de praktijk

Schriftelijk
Aan gemaakte afspraken met de fiscus kunnen beide partijen zich niet zomaar onttrekken. Daarom is van groot belang dat duidelijk wordt vastgelegd wat er wordt afgesproken en wat de bedoeling van de afspraak is. Als u omtrent een fiscale kwestie een afspraak met de inspecteur wilt maken, kunt u hier schriftelijk om verzoeken in een brief aan uw inspecteur. Soms kan deze op grond van de wet een beschikking nemen. Hiertegen kunt u eventueel bezwaar en beroep aantekenen als u het er niet mee eens bent.

Horen standpunt
In andere gevallen ontvangt u het standpunt van de fiscus inzake de voorgelegde kwestie. Soms zult u eerst worden uitgenodigd voor een gesprek. Tegen een standpunt kunt u niet in bezwaar en beroep, maar moet u wachten tot uw standpunt duidelijk wordt in uw aangifte. U kunt dan alsnog in bezwaar en beroep tegen een correctie hierop.

Standpunt bij indienen aangifte
Ook een optie! Ook de aangifte bevat een mogelijkheid om een standpunt voor te leggen en een mening van de fiscus te vragen. Hierin staat namelijk standaard de vraag opgenomen of u gegevens heeft ingevuld waarover u een expliciete uitspraak van de fiscus wilt. Geeft u dit aan, dan moet de fiscus zich hierover uitspreken en zit de inspecteur hier in beginsel dus aan vast. Navorderen op dit punt kan dan niet meer. U kunt ook een toelichting opnemen. Doe dit zo duidelijk mogelijk. Reageert de fiscus bij uitzondering niet, dan staat u bij voorbaat al sterk als u de kwestie later in beroep aan de orde stelt. Maar u kunt natuurlijk ook altijd even bellen, als u liever op zeker speelt. 

Conclusie

De fiscus kan in beginsel vijf jaar lang terugkomen op uw aangifte, tenzij er sprake is van een bewuste standpuntbepaling. Leg zaken waarover u zekerheid wilt daarom schriftelijk aan hem voor. U kunt als alternatief ook in uw aangifte aankruisen dat u wilt dat men zich over een bepaald aspect uitspreekt.

Bron: Rendement

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"