Fiscale eindejaarstips 2012 - I

Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012

Tips die goud waard zijn!

Het is beter voorbereid te zijn

01. Stel uw winst uit tot volgend jaar!

Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw
herinvesteringsreserve te voorkomen of de vrijval van uw fiscale oudedagsreserve uit te
stellen tot na 1 januari 2013. U kunt namelijk volgend jaar als ondernemer voor de

inkomstenbelasting profiteren van een hogere mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling gaat
omhoog van 12% naar 14%.
De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en wordt
berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke
bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O),
meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

02. Maak gebruik van de ondernemingsfaciliteiten!

Per 1 januari 2015 zal er € 500 miljoen bespaart worden op de ondernemersfaciliteiten
waaraan het urencriterium is verbonden. Het is nog niet duidelijk of dat de
ondernemingsregelingen worden versoberd dan wel worden afgeschaft.
U kunt nu nog optimaal gebruik maken van de ondernemingsfaciliteiten indien u aan het
urencriterium voldoet. Werkt(e) u in 2012 minimaal 1.225 uren voor uw onderneming(en)?
En bent u bovendien meer dan 50% van uw werkzame tijd in uw bedrijf bezig? Dan komt u in
aanmerking voor de ondernemersaftrek. U heeft recht op de zelfstandigenaftrek, eventueel
verhoogd met een extra aftrek voor ‘starters’, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de
meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid alsmede de stakingsaftrek.

03. Houd uw uren bij voor het urencriterium!

Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u
besteedt aan werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw
onderneming(en). Denk bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte
activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan
zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie. Het urencriterium
geldt ook als u parttime onderneemt.

4. Benut de MKB-winstvrijstelling!

Komt u niet aan de grens voor het urencriterium? Dan kunt u uw belastingdruk toch nog
verlagen door een beroep te doen op de MKB-winstvrijstelling. U heeft namelijk recht op de
vrijstelling ongeacht het aantal uren dat u aan uw onderneming besteedt. Dit geldt als u een
eenmanszaak runt, een beherend vennoot in een vof bent of als maat in een maatschap
deelneemt. De vrijstelling bedraagt in 2012 12% van uw winst uit onderneming.

05. Er komt een winstbox!

Er zal een winstbox worden ingevoerd per 1 januari 2015. Een winstbox kan gezien worden
als een speciale box waarin het inkomen van ondernemers valt. Hierbij worden betrokken de
zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&Oaftrek.
Het urencriterium komt dan te vervallen. De winstbox is genoemd in het
Regeerakkoord maar is inhoudelijk verder helemaal nog niet uitgewerkt.


Tips voor ondernemer en de BV

06. Innoveren in 2013 fiscaal aantrekkelijk!

Ook in 2013 krijgt u de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te innoveren. De WBSO zorgt
er namelijk voor dat u minder loonheffing hoeft te betalen over de loonkosten die zien op
speur- en ontwikkelingswerk (S&O). U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing
over de loonkosten. Uit evaluatie van de WBSO blijkt dat door het verhogen van de
bovengrens van de 1e schijf ondernemers meer gestimuleerd worden om te innoveren en door
te groeien. Hogere percentages hadden een beperkter effect. In 2013 wordt de bovengrens van
de 1e schijf daarom verhoogd van € 10.000 naar € 200.000.
De verhoging van de bovengrens van de 1e schijf brengt met zich mee dat:

  • het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38% gaat;
  • het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%;
  • het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 (nu is dat nog € 5).

Let op!

U moet op dit moment uw gerealiseerde S&O-uren aan Agentschap NL mededelen als het
aantal gerealiseerde uren onder de grenswaarde komt, zoals vermeld in de S&O-verklaring die
u hebt ontvangen. Dit betekent dat u uw uren meldt indien u minder dan 90% van de S&Ouren
realiseert ten opzichte van de S&O-verklaring. Per 1 januari 2013 komt de grens van
90% voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren komt te vervallen. Er moet
voortaan dus altijd een mededeling worden gedaan.

07. Denk ook aan RDA

Indien u aan speur- en ontwikkelingswerk doet, kunt u naast de WBSO ook gebruik maken
van de RDA (Research en Development Aftrek). Met de RDA kunt u uw kosten nog verder
verlagen via een extra aftrekpost. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld kosten voor prototypes,
proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Per 1 januari 2013 wordt het RDA percentage
verhoogd van 40% naar 54%.

Let op!

Het kan verstandig zijn uw investeringen in speur- en ontwikkelingswerk even uit te stellen
tot 2013 om zo in aanmerking te komen voor een grotere aftrekpost.
Daarna volgt weer een beperking van de fiscale innovatieregelingen. In 2014 wordt er in
totaal € 93 mln. bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag loopt op
naar € 160 mln. in 2015 e.v.

08. Maak gebruik van de kredietgarantieregelingen!

Sinds de crisis is het voor veel bedrijven lastig om aan krediet te komen. Om de
kredietverlening te vergemakkelijken en het risico voor banken te beperken, biedt de overheid
twee regelingen aan: de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) en het Besluit
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-regeling). Deze regelingen worden per 1 januari 2013
verruimd dus het is raadzaam om te wachten met het aangaan van een lening.

De kredietgarantieregelingen

De GO-regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en
bankgaranties met een overheidsgarantie van 50%. Een banklening of bankgarantie bedraagt
minimaal € 1,5 mln en maximaal € 150 mln per onderneming. Deze regeling wordt verlengd
tot eind 2013.
De BMKB-regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf met
maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. Deze regeling geldt ook voor
veel vrijberoepers. De BMKB-regeling biedt u als ondernemer of BV extra steun. De pot voor
de BMKB gaat per 1 januari 2013 van € 750 miln. naar € 1 miljard zodat meer bedrijven er
gebruik van kunnen maken.

Tip!

Heeft u als kleine ondernemer of zelfstandige zonder personeel een lening nodig om uw
bedrijf te starten of uit te breiden? Dan kunt u terecht bij Qredits (www.qredits.nl) voor
zakelijke leningen. In 2013 wordt het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie
Qredits overigens verhoogd van € 50.000 naar € 150.000.

Let op!

De kredietgarantieregelingen zijn gekoppeld aan budgetten van de overheid. Als de extra
budgetten op zijn, is het nog maar de vraag of de regelingen voor nieuwe of lopende
aanvragen nog worden gehonoreerd. Wees er dus snel bij!

09. Let op herinvesteringsreservetermijn!

Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan in uw boeken na wanneer deze
herinvesteringsreserve is gevormd. Indien u de herinvesteringsreserve namelijk niet binnen
drie jaar benut voor nieuwe investeringen, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale
resultaat. Dit betekent dat uw winst verhoogd wordt met de herinvesteringstermijn en dat u
daardoor meer belasting verschuldigd kan zijn.

Let op!

Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een
termijnverlening. Doe dit wel tijdig!

10. Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling!

Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf een investeringsaftrek (kleinschaligheid,
energie of milieu) hebt genoten, geldt een desinvesteringsbijtelling als u deze
bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de
aftrek plaatsvond. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te
stellen is met verkoop. Let daarom op de datum van investeren en of u een bijtelling kunt
voorkomen door niet in 2012 te desinvesteren maar pas in 2013.

Wordt vervolgd met deel II, houd het in de gaten...

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!