• Start
 • Blog
 • Fiscale eindejaarstips 2012 - II

Fiscale eindejaarstips 2012 - II

Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 - II

Het presenteerblaadje

Inzicht is belangrijk

01. Pas de KIA toe!

Heeft u in 2012 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Indien deze investering tussen de € 2.300 en € 306.931 bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia).

De kia is een percentage van al uw investeringen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

 • Niet meer dan € 2.300 -> 0
 • € 2.301 t/m € 55.248 28% -> van het investeringsbedrag
 • € 55.249 t/m € 102.311 -> € 15.470
 • € 102.312 t/m € 306.931 -> € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
 • Meer dan € 306.931 -> 0
Let op!

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kia. Uitgesloten zijn:

 • Bedrijfsmiddelen waarvan het aankoopbedrag kleiner is dan € 450.
 • Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om (indirect) hoofdzakelijk het vrijgestelde bosbedrijf uit te oefenen.
 • Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om (indirect) hoofdzakelijk een onderneming te drijven waarvan de winst is vrijgesteld op grond van de Regeling ter voorkoming dubbele belasting (in het buitenland gevestigde bedrijven).
 • Gronden, inclusief ondergrond gebouwen, met uitzondering van verbeteringskoste grond waarop wordt afgeschreven.
 • Woonhuizen en woonschepen, alsmede gedeelten van zaken die dienen voor bewoning.
 • Personenauto's niet bestemd voor beroepsvervoer over de weg. Vaartuigen voor representatie.
 • Effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (indirect) hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden. Te denken is aan verhuur e.d.

02. Uw administratie over 2005 mag weg!

U moet uw administratie zeven jaar bewaren. Aan het eind van dit jaar kunt u de administratie over 2005 en eventueel voorgaande jaren wegdoen. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen en dergelijke) mogen niet worden weggegooid.

Tip!

Indien u de gegevens van verkoopbonnen digitaal opslaat en deze ter beschikking kunt stellen aan de Belastingdienst, is het niet meer noodzakelijk om kassabonnen, kassarollen enzovoort op papier te bewaren. dit geldt ook voor facturen. Wij adviseren u dit eerst met de Belastingdienst af te stemmen, voordat u alle papieren documenten weggooit.

Let op!

Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van tien jaar. Dit betekent dat als u de btw over de aankoop of verbouwing van een onroerende zaak heeft teruggevraagd, dan moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren.

03. Kijk uit voor de verhuurderheffing in 2013!

Houdt u zich bezig met het verhuren van woningen? Dan dient u nu al na te gaan of u in 2013 mogelijk geconfronteerd wordt met de verhuurdersheffing. Wat houdt deze nieuwe heffing in? Iedereen die 11 of meer woningen verhuurt in de “gereguleerde” sector, wordt voor deze nieuwe belasting als belastingplichtige aangemerkt. Gereguleerde sector wil zeggen woningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag. In 2012 is die grens € 664,66.


Van de heffing uitgesloten zijn:

 • Huurwoningen die behoren tot de “vrije sector”, zijnde woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens.
 • Verhuur in het kader van een hotel- of recreatiebedrijf voor een korte verblijfperiode.

Waar betaalt u als verhuurder belasting over?
De belasting wordt berekend over het aantal verhuurde woningen minus 10. Vervolgens wordt de gemiddelde WOZ-waarde genomen maal dat aantal woningen. Over die grondslag wordt aan het tarief toegepast. In 2013 zou het tarief 0,0014% bedragen maar er is in het regeerakkoord aangekondigd dat de verhuurdersheffing in 2013 met € 45 mln. verhoogd zal
worden.

Voorbeeld uitgaande van een tarief van 0,0014%

Eigenaar X bezit 17 huurwoningen met een totale WOZ-waarde van € 2.550.000. De gemiddelde WOZ-waarde per huurwoning is dan € 150.000. De grondslag is dan 7 woningen (17 minus 10), maal € 150.000 = € 1.050.000. De belasting in 2013 bedraagt dan “slechts” € 14,70 (= 0,0014% x € 1.000.000). Maar bij een zelfde grondslag stijgt de belasting in 2014 al naar € 2.425,50!

Let op!

De peildatum van 1 januari is bepalend voor wel of geen belastingplicht. Veranderingen gedurende het jaar spelen geen verder rol, alleen wellicht voor de heffing per eerstvolgende peildatum. De heffing dient overigens op aangifte te worden voldaan en wel binnen 3 maanden, dus voor 1 april!

04. U kunt in 2013 nog makkelijker elektronisch factureren!

U mag al vanaf 2009 uw facturen elektronisch verzenden aan ondernemers in Nederland. Er geldt slechts één voorwaarde en dat is dat de afnemer moet accepteren dat de factuur alleen elektronisch wordt verstuurd. Op de elektronische factuur moeten dezelfde gegevens staan als op de papieren factuur.

Per 1 januari 2013 kunt u uw facturen gemakkelijker elektronisch verzenden aan ondernemers in Europa. De regels voor elektronisch factureren (e-invoicing) in Europees verband worden versoepeld. U bent straks vrij om zelf de technologie te kiezen om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Afstemming met de inspecteur is niet meer vereist. Momenteel dient u gebruik te maken van een geavanceerde elektronische handtekening, uitwisseling van gegevens via een EDI (Electronic Data Interchange)-systeem of een andere vooraf door de inspecteur geaccordeerde methode.

Tip!

Maak gebruik van elektronisch factureren. U bespaart zo kosten en daarnaast zorgt een geautomatiseerde verwerking van e-facturen voor een betere controle op uw financiële administratie.

Tips voor BTW

05. Let op de nieuwe btw-factureringsregels per 1 januari 2013!

U dient per 1 januari 2013 rekening te houden met de nieuwe btw-factureringsregels. Wij raden u aan om uw administratie hier nu alvast aan te koppelen!

Waar moet een volledige btw-factuur per 1 januari 2013 aan voldoen?

 • Datum uitreiking factuur.
 • Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag).
 • Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter.
 • Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht.
 • NAW-gegevens ondernemer en afnemer.
 • Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving.
 • Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden.
 • De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen.
 • Het toegepaste btw-tarief.
 • Het te betalen btw-bedrag.
 • Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding: Factuur uitgereikt door de afnemer.
 • (Indien van toepassing): Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: Btw verlegd.
 • Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt).
 • (Indien van toepassing) de vermelding: Bijzondere regeling reisbureaus.
 • (Indien van toepassing) de vermelding:
 1. Bijzondere regeling – gebruikte goederen of;
 2. Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of;
 3. Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten.
 • Indien van toepassing: NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger.
Let op!

Punten 11, 13, 15 en 16 zijn nieuw.

Wat zijn de eisen voor een vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013?

U krijgt vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om een vereenvoudigde factuur uit te reiken als het factuurbedrag niet hoger is dan € 100. Een vereenvoudigde factuur dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • Factuurdatum.
 • NAW-gegevens leverancier.
 • Aard geleverde goederen of verrichte diensten.
 • Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.
Let op!

Op het uitreiken van een onjuiste factuur staat per 1 januari 2013 een boete van maximaal € 4.920.

06. U krijgt uitstel voor het afdragen van de btw tot € 20.000!

U dient als btw-plichtige op tijd btw af te dragen. Maar het kan wel eens gebeuren dat dit niet altijd op tijd lukt door omstandigheden. Heeft u liquiditeitsproblemen bij het afdragen van uw btw? Dan krijgt u per 1 januari 2013 uitstel voor uw btw-afdracht tot een bedrag van € 20.000. Onder bepaalde voorwaarden kan dit betekenen dat u uw btw-afdracht tot € 20.000 een kwartaal later kan doen.

Hoe ziet het uitstel eruit?
U kunt ten eerste in aanmerking komen voor kort uitstel op schriftelijk of telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag. Wat zijn de criteria?

 • het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 20.000;
 • er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
 • er is geen sprake van aangifteverzuim;
 • er zijn geen openstaande oninbare belastingschulden.

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd.

Let op!

Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd hoeft u niet meer aan te tonen dat de betalingsproblemen hun oorsprong vinden in de economische crisis.

07. Vraag buitenlandse btw terug!

Heeft u in 2012 als Nederlandse ondernemer activiteiten verricht voor ondernemers in andere EU-lidstaten? Dan kunt de betaalde buitenlandse btw onder voorwaarden terugvragen door een digitaal teruggaafverzoek buitenlandse btw bij de Belastingdienst in te dienen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen.
 • U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.
Let op!

Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober 2013. Dient u uw verzoek later in dan kan dit tot gevolg hebben dat het door het andere EU-land niet meer in behandeling wordt genomen.

08. Vraag btw terug bij failliete afnemer!

Bij een faillissement van de afnemer van een levering of dienst, kunt u de in rekening gebrachte btw terugvragen van de Belastingdienst. De verschuldigde btw moet op de aangifte zijn aangegeven en voldaan. Heeft u een afnemer waaruit valt op te maken dat de rekening niet betaald wordt, bijvoorbeeld uit correspondentie met de afnemer. Dan dient u een verzoek om teruggaaf van de btw doen.

Let op!

U kunt de btw niet terugvragen door middel van een creditfactuur.

09. Btw-vrijstelling (Para)medische diensten ingeperkt!

De btw-vrijstelling voor (para)medische diensten wordt per 1 januari 2013 ingeperkt. Vanaf 1 januari 2013 zijn slechts nog vrijgesteld de diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren en onderdeel vormen van bedoelde opleiding.

10. Einde fiscale eenheid btw melden!

Mocht door wijziging van omstandigheden blijken dat er geen fiscale eenheid meer is voor de btw dan moet u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden aan de Belastingdienst. Blijft de fiscale eenheid op papier bestaan dan kan dit tot gevolg hebben dat u of bepaalde ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de btw-schuld van de fiscale eenheid die eigenlijk al niet meer bestaat.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!