• Start
 • Blog
 • Fiscale eindejaarstips 2012 - III

Fiscale eindejaarstips 2012 - III

Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 - II

Aandacht is vereist

Tips voor de DGA

01. Eenmalig een onbelaste korting op uw pensioen!

Heeft u een pensioen BV en kampt u met een tekort door tegenvallende beleggingsresultaten?

Dan kunt u per 1 januari 2013 een eenmalige korting doorvoeren op uw pensioen zonder te worden aangeslagen door de Belastingdienst.

Hoe komt u in aanmerking voor de korting? Om in aanmerking te komen voor de korting gelden strikte voorwaarden. Het tekort moet zijn ontstaan door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Daarnaast wordt de verlaging alleen goedgekeurd op de pensioeningangsdatum. Is het pensioen al ingegaan, dan geldt een overgangsregeling die tot en met 2015 loopt. In die periode kan er ook een eenmalige goedkeuring plaatsvinden tot vermindering van de pensioenuitkering.

Let op!

Door de korting bespaart u op loonbelasting over de verlaagde pensioenuitkering plus 20% revisierente.

02. Check uw (gebruikelijk) loon!

Bezit u aandelen van minimaal 5% in een BV en verricht u tevens arbeid voor deze BV? Dan wordt u als DGA geacht loon te genieten voor deze werkzaamheden. Dit loon (ook wel gebruikelijk loon genoemd) bedraagt minimaal € 42.000 (2012).

Hoger of lager dan € 42.000? Bent u van mening dat dit loon te hoog is, dan dient u zelf aannemelijk te maken dat een lager loon gebruikelijk is. Dit kunt u doen door een vergelijking te maken met soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Let op!

De fiscus kan daarentegen ook het standpunt innemen dat het gebruikelijk loon juist hoger is dan € 42.000. Als bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon op het hoogste van de volgende bedragen gesteld:

 • 70% van het hogere gebruikelijke loon, maar ten minste € 42.000, of;
 • het loon van uw meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een aan u verbonden vennootschap.

Tip!

Het is nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon naar beneden kan worden bijgesteld. Mocht dit zo zijn dan dient u dit voor te leggen aan de fiscus.

Tips voor de werkgever en de werknemer

03. U dient de crisisheffing toe te passen op hoge lonen!

U dient het uitbetaalde loon aan uw werknemers in 2012 te toetsen aan de grens van de

crisisheffing. U wordt in 2013 als werkgever namelijk geconfronteerd met een eenmalige crisisheffing van 16%. De crisisheffing ziet op het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief eenmalige beloningen, zoals een bonus) dat u in 2012 aan een werknemer heeft betaald. Het moet wel gaan om hoge lonen dus de inhouding vindt pas plaats voor zover dat loon op jaarbasis hoger is dan € 150.000.

Let op!

Ook de bijtelling auto van de zaak maakt onderdeel uit van het loon voor de bepaling van de grens van € 150.000. Dit kan wel eens betekenen dat u eerder dan u wellicht denkt met deze heffing te maken kunt krijgen. U dient deze crisisheffing bij de loonbelastingaangifte over de maand maart 2013 aan te geven en af te dragen.

Tip!

Voorkom de crisisheffing door bijvoorbeeld een bonus/tantième uit te stellen naar 2013. Hogere heffing op vertrekvergoedingen U dient per 1januari 2013 bij een vertrekvergoeding rekening te houden met een verhoogd tarief. Het tarief van de werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (hoger dan € 531.000) wordt verhoogd van 30% naar 75%.

04. Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht!

Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? Tot en met 2013 kunt u jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2014 moet u als werkgever overgeschakeld zijn naar de WKR. Dit betekent dat u nog één jaar heeft om uw administratie en uw arbeidsvoorwaarden hier op in te richten.

Wat levert de WKR u op?

 • U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.
 • U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in uw loonadministratie te registreren.
 • U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.
 • U kunt de vergoedingen en verstrekkingen zonder meer in de vrije ruimte onderbrengen. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking zakelijk of privé gebruikt.
 • U waardeert loon in natura meestal tegen de factuurwaarde en niet meer tegen de waarde in het economische verkeer.
 • U kunt normbedragen gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderopvang op de werkplek.
 • U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet te verwerken in de loonstrook.
Let op!

Met de WKR kunt u per 1 januari 2013 maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. Die is 80 procent. Als u de afgelopen jaren afspraken over vergoedingen aan werknemers heeft gemaakt met de Belastingdienst, kunt u met de nieuwe regeling minder gunstig uit zijn. De overgang naar de WKR vraagt daarnaast een ruime voorbereiding.

05. Denk in 2012 nog aan uw studiekosten!

Vanaf 1 januari 2013 is de drempel voor studiekosten verlaagd naar € 250. U kunt dus de kosten die u in 2013 maakt voor studie vanaf dat bedrag in aftrek brengen. De aftrek van studiekosten wordt echter wel beperkt tot de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van opleiding of studie. Denk hierbij aan: lesgeld, examengeld en de door het onderwijsinstituut verplicht gestelde leermiddelen.

Let op!

U kunt alleen nog in 2012 computers, laptops en bijbehorende randapparatuur als printers en scanner als studiekosten in aftrek brengen. Per 1 januari 2013 zijn deze van aftrek uitgesloten.

06. De doorwerkbonus wordt ingevoerd!

Met ingang van 2013 komt er voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar met een laag arbeidsinkomen een nieuwe heffingskorting in de inkomstenbelasting. Deze wordt de doorwerkbonus genoemd en houdt in dat deze werknemers, indien zij doorwerken tot 65,5 jaar, gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen kunnen zonder er financieel op achteruit te gaan.

Let op!

Het gaat hierbij zowel om deeltijd als voltijd werknemers vanaf 61 tot 65 jaar.

07. U heeft korter recht op WW!

Als u werkloos raakt, heeft u vanaf 1 januari 2014 maximaal 12 maanden recht op een ww-uitkering op basis van het laatst verdiende loon. Daarna wordt de ww-uitkering nog 12 maanden gebaseerd op het minimumloon.

Let op!

U gaat er dus straks fors op achteruitgaan gezien het feit dat de ww-duur momenteel 38 maanden bedraagt.

08. U kunt makkelijker werknemers ontslaan!

U kunt vanaf 1 januari 2014 makkelijker werknemers ontslaan. U dient namelijk nog enkel advies te vragen bij het UWV. Die organisatie verleent geen vergunning meer, maar geeft een advies. Ook bij een negatief advies kunt u tot ontslag overgaan. Werknemers kunnen achteraf bezwaar maken bij de kantonrechter.

Let op!

Werknemers die na een dienstverband langer dan een jaar worden ontslagen (of geen contractverlenging) hebben recht op een transitiebudget van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen en is bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing.

Ontslagvergoeding beperkt Werknemers kunnen in minder gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Werknemers hebben alleen nog recht op een ontslagvergoeding als het ontslag onterecht is of aan u te wijten valt.

Let op!

De maximale ontslagvergoeding bedraagt dan een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van € 75.000.

09. Bespaar overdrachtsbelasting bij doorverkoop woning!

U kunt nog steeds overdrachtsbelasting besparen bij doorverkoop van onroerende zaken. De regeling in de overdrachtsbelasting is voor het doorverkopen van woningen namelijk verruimd per 1 september 2012. Voor onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden, wordt de termijn tijdelijk verlengd naar 36 maanden. Dit betekent dat u bij de koop van een pand per 1 september 2012 en bij doorverkoop binnen 3 jaar geen overdrachtsbelasting betaalt. Het tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt overigens 2%.

Voorbeeld:

X koopt op 20 maart 2013 een ander huis voor € 350.000 k.k. De overdrachtsbelasting bedraagt dan 2% van € 350.000 = € 7.000.

Omdat de oude woning nog niet verkocht is en de bank eist dat hij één van de twee huizen moet verkopen, verkoopt X het nieuwe huis op 31 december 2015 voor € 380.000. Op grond van de doorverkoopregeling is bij de doorverkoop niet € 7.600 aan overdrachtsbelasting verschuldigd, maar slechts € 600 (€ 7.600 minus € 7.000) bij de eerste transactie.

Let op!

Voor in 2011 gekochte woningen was de termijn van 6 maanden tijdelijk verlengd naar 12 maanden. Deze gold overigens niet voor bedrijfspanden. De nu voorgestelde verruiming naar 36 maanden geldt voor onroerende zaken aangekocht in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015!

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!