• Start
  • Blog
  • Suppletie-aangiften en afronden jaarrekening

Suppletie-aangiften en afronden jaarrekening

blog suppletie

Fouten in de btw-aangifte moeten worden gecorrigeerd voordat de fiscus zelf op de hoogte komt van die fouten. Bijvoorbeeld een jaarrekening kan voor de fiscus een belangrijke aanleiding zijn om de btw-aangiften te controleren.

Onjuiste btw-aangifte

Het komt regelmatig voor dat bij het opmaken van de jaarstukken duidelijk wordt dat een ondernemer over een jaar te weinig ofte veel btw heeft aangegeven en afgedragen. Ook in de loop van een jaar kan blijken dat een ingediende btw-aangifte onjuist is.
Zodra een ondernemer constateert dat een btw-aangifte over een tijdvak in een kalenderjaar of de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig is gedaan, is de ondernemer verplicht een suppletie in te dienen op het moment dat dit ontdekt of bekend wordt. 

De btw-suppletie
De btw-suppletie is geen nieuwe btw-aangifte, maar een verbetering van de eerder gedane btw-aangifte(n). Een btw-suppletie moet worden ingediend wanneer blijkt dat de ondernemer te weinig btw heeft aangegeven over de afgelopen vijf jaar. Het suppletieformulier kan digitaal worden gedownload op de website van de Belastingdienst, waarna het kan worden opgestuurd naar de Belastingdienst. Daarnaast kan een btw-suppletie digitaal worden ingediend via het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst (hiervoor zijn inlogcodes nodig). Op het suppletìeformulier kan voor meerdere tijdvakken worden aangegeven of er nog btw moet worden betaald, dan wel aanspraak bestaat op een teruggaaf. 

Informatieverplichting

Een suppletieaangifte valt onder de informatieverplichting van ondernemers aan de Belastingdienst. Er wordt niet aan de informatieverplichting voldaan indien de Belastingdienst onjuistheden of onvolkomenheden ontdekt voordat de ondernemer daarvan zelf mededeling bij de Belastingdienst heeft gedaan. Hiervoor kan een vergrijpboete worden opgelegd van maximaal 100% van het btw-bedrag dat de Belastingdienst is misgelopen. De inspecteur mag geen vergrijpboete opleggen wanneer de ondernemer zijn fouten vrijwillig verbetert door een tijdige suppletie.

Tijdig indienen

Zorg ervoor dat de btw-suppletie tijdig wordt ingediend. In de praktijk betekent dit dat de suppletie nog voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet zijn ingediend. Op de balans zijn btw-suppleties uit eerdere jaren namelijk als schuld opgenomen, zodat de Belastingdienst kan zien dat deze bedragen nog niet als suppletie zijn aangegeven.
Daarnaast kan de Belastingdienst vanuit de jaarrekening een aansluiting met de aangegeven btw over het betreffende jaar maken. Wanneer het aldus gevonden bedrag aan omzetbelasting afwijkt van hetgeen is aangegeven en betaald, kan de Belastingdienst de misgelopen btw naheffen en boetes opleggen.

Wat in de suppletie vermelden?
Van belang is de verschuldigde omzetbelasting. Leidt een correctie van een fout tot een wijziging in de te betalen of te ontvangen bedragen, dan is suppletie verplicht. Dit betekent dat ondernemers geen correctie hoeven te doen voor bijvoorbeeld exportleveringen in rubriek 3a of van binnen de EU ingekochte diensten in rubriek 4b indien de btw volledig aftrekbaar is via rubriek 5b.

Kleine correcties

Verbeteringen van geringe omvang, tot maximaal € 1.000.-, mogen in de eerstvolgende btw-aangifte worden verwerkt. Deze correcties moeten dan wel in de juiste rubrieken van de btw-aangifte worden aangegeven.

LET OP:
Ook al is er sprake van fouten die niet leiden tot correcties van te betalen ofte ontvangen bedragen, dan is het toch raadzaam dergelijke fouten te melden op een suppletieaangifte. Er is dan namelijk nog altijd sprake van een onjuiste btw-aangifte waardoor de aansluiting met de jaarrekening niet kan worden gemaakt door de inspecteur. De kans bestaat dat de inspecteur vragen gaat stellen of een boekenonderzoek instelt.

Rol accountant
Bij de aanwezigheid van btw-schulden zal door de ondernemer een btw-suppletie moeten worden ingediend. Ook de accountant heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid, die ook tot boetes en juridische stappen tegen de accountant kunnen leiden. Het is daarom van belang dat de btw-suppletie tijdig wordt ingediend wanneer er onvoldoende btw is afgedragen. 

Voorkom boetes door te controleren of de jaarrekening en de aangifte winstbelastmg wel goed aansluiten op de aangiften omzetbelasting. Dien bij een verschil tijdig een suppletieaangifte in. 

Tips&Advies

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!